>> więcej

Akcesoria bilardowe - szachowe - tenisowe - piłkarzyki

>> więcej

Wielofunkcyjne stoły bilardowe - konferencyjne - jadalne - ping-pong

>> więcej

Krzesła idealnie pasujące do wielofunkcyjnych stołów bilardowych

>> więcej

Stoły szyte na miarę najbardziej wymagających klientów

>> więcej

Stoliki szachowo - kawowo - karciane

>> więcej

Nowoczesne wzornictwo - realizujemy każde projekty

>> więcej

Zaopatrujemy klientów prywatnych, szkoły, świetlice, hotele, restauracje, bary, puby itp

Znajdujesz się: Stoły bilardowe » Zasady gry w bilard » Porady » Ogólne zasady gry w bilard pool

Ogólne zasady gry w bilard pool

 


Każda, konkretna gra w bilard posiada własne, ściśle określone reguły. Istnieje ponad to szereg zasad, które obowiązują w większości gier (o ile szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej).

 

 

1. Stoły, bile, wyposażenie

 

 

Przepisy ogóle mają zastosowanie to wszelkich stołów, bil i wyposażenia spełniającego standardy WPA.

 

 

2. Ustawienie bil

 

 

W celu prawidłowego ustawienia bil na stole należy użyć trójkąta. Bila wierzchołkowa musi być umieszczona w głównym punkcie pola gry. Pozostałe bile muszą być tak ułożone, aby wzajemnie się stykały.

 

 

3. Uderzenia białej bili rozgrywającej

 

 

Prawidłowe uderzenie bili rozgrywającej odbywa się wyłącznie poprzez uderzenie jej kapką (czubkiem kija). Każde uderzenie inną częścią kija to faul.

 

 

4. Chybienie bilą do kieszeni

 

 

Gdy zawodnik będący przy stole nie umieści prawidłowo bili w łuzie wówczas jego kolej kończy się, a do stołu podchodzi drugi zawodnik.

 

 

5. Rozgrywka wstępna o rozbicie

 

 

Rozgrywka wstępna pozwala wyłonić zawodnika, który rozpocznie partię gry (wykona rozbicie otwierające). W tym celu używamy dwóch bil o jednakowym rozmiarze umieszczając je na polu bazy. Każdy zawodnik staje po swojej stronie stołu i jednocześnie wszyscy zawodnicy uderzają w kierunku górnej bandy. Rozgrywkę wstępną wygrywa zawodnik, którego bila znajdzie się najbliżej dolnej bandy. Zwycięzca decyduje, kto rozegra rozbicie otwierające.

 

 

Zawodnik przegrywa rozgrywkę wstępną gdy jego bila:
- znajdzie się na połowie stołu przeciwnika lub opuści pole gry,
- nie odbije się od górnej bandy lub odbije się od bocznej bandy,
- zawodnik ulokuje ją w łuzie,
- wielokrotnie odbije się od górnej bandy.
Rozgrywkę wstępną można powtórzyć, gdy obaj zawodnicy nie spełnią powyższych wymagań, a sędzia nie jest w stanie jednoznacznie określić, czyja bila trafiła bliżej dolnej bandy.

 

 

6. Rozbicie otwierające grę

 

 

Zwycięzca rozgrywki wstępnej wykonuje rozbicie wstępne lub powierza to zadanie przeciwnikowi.

 

 


7. Biała bila w czasie rozbicia otwierającego

 

 

Rozbicie wstępne odbywa się za pomocą bili rozgrywającej ustawionej przez rozgrywającego na polu bazy. Rozgrywane bile ustawione są według szczegółowych opisu konkretnej gry. Gra oficjalnie rozpoczyna się w chwili uderzenia bili rozgrywającej. Rozbicie otwierające może zostać nieuznane, gdy bila rozgrywająca nie przekroczy linii bazy.

 

 

8. Odchylenie toru białej bili rozgrywającej w czasie rozgrywki otwierającej

 

 

W czasie uderzenia otwierającego odchylenie bądź zatrzymanie z toru bili rozgrywającej, gdy minęła ona linię bazy lub zanim uderzyła bile rozgrywane – uważane jest za faul i skutkuje utratą zagrania. Przeciwnik może wówczas albo ponownie umieścić bilę rozgrywającą na polu bazy i powtórzyć rozbicie lub zlecić zawodnikowi ponowne rozbicie.
W takim przypadku należy upomnieć przeciwnika, że drugie tego typu nieprawidłowe zagranie spowoduje przegranie partii.

 

 

9. Biała bila rozgrywająca w ręku na polu bazy

 

 

Zasada ta ma zastosowanie jedynie do wybranych gier, gdy uderzenie otwierające bądź błąd zawodnika jest karany przez umożliwienie przeciwnikowi ustawienia białej bili ręką w wybranym przez niego miejscu pola bazy i dalsze kontynuowanie partii.
W takim przypadku nie może on wykonać uderzenia do bil, które znajdują się poniżej linii bazy (z wyjątkiem gdy pierwszy kontakt bili rozgrywającej nastąpi z bandą znajdującą się powyżej linii pola bazy).
Biała bila może być poprawiana dopóty dopóki znajduje się „w ręku”. W momencie uderzenia czubkiem kija bila rozgrywająca nie może być już korygowana, ani zatrzymana. Takie działanie będzie uznane jako faul.

 

 

10. Bile w kieszeniach (łuzach)

 

 

Bilę uznaję się za wbitą, gdy poprzez prawidłowy strzał przemierzy stół bilardowy i wpadnie i pozostanie w kieszeni stołu. Nie uznaje się za wbita bilę, która uległa wybiciu z kieszeni z powrotem na stół.

 

 

11. Pozycja bili

 

 

Pozycje bili ocenia się biorąc pod uwagę jej położenie względem jej bazy lub środka stołu bilardowego.

 

 


12. Przynajmniej jedna noga na podłodze

 

 

Za faul uznaje się sytuację, gdy w momencie oddawania strzału przynajmniej jedna noga gracza nie ma kontaktu z podłożem.

 

 

13. Oddawanie strzału, gdy bile są w ruchu

 

 

Za faul uznaje się sytuację gdy w momencie oddawania strzału biała bila lub/i jakakolwiek inna znajduje się ruchu.

 

 

14. Zakończenie strzału

 

 

Zakończenie strzału następuje w momencie, gdy wszystkie bile znajdujące się na stole znieruchomieją. Wirująca bila uważana jest za będącą w ruchu.

 

 

15. Definicja linii bazy

 

 

Linia bazy nie jest częścią pola bazy. Bila która znajduje się na linii bazy, jest traktowana jako leżąca poza polem bazy.

 

 

16. Ogólne zasady dotyczące fauli

 

 

Do wszystkich fauli stosuje się następujące zasady ogólne:
- faul powoduje zakończenie zagrywki danego zawodnika
- po faulu uderzenie jest uznawane jako nieważne, a bile wbite do łuz nie są zaliczane.
- żadna z bil znajdujących się na stole nie jest korygowana (chyba, że szczegółowe przepisy danej gry mówią inaczej).

 

 

17. Brak kontaktu białej bili rozgrywającej z bilą docelową

 

 

Faul następuje, gdy biała bila nie uderzy w prawidłowa, docelową bilę.

 

 


18. Prawidłowy strzał

 

 

Jeżeli reguły danej gry nie mówią inaczej to zawodnik rozgrywający musi spowodować zetknięcie się bili rozgrywającej z rozgrywaną by następnie:
- bila rozgrywana wpadła do łuzy lub
- sprawia, że którakolwiek bila dotknie bandy
Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione wówczas jest to równoznaczne z popełnieniem faulu.

 

 

19. Faul białej bili rozgrywającej

 

 

Za faul uznaje się sytuację, gdy po uderzeniu bila rozgrywająca wpadnie do łuzy, a także gdy dotknie bili znajdującej się już w łuzie.

 

 

20. Faul poprzez dotknięcie bili

 

 

Za faul uznaje się sytuację gdy ciało zawodnika, ubranie, podpórka lub kreda spowodują zetknięcie, uderzenie bądź dotknięcie jakiejkolwiek bili. Po faulu wszystkie bile (z wyjątkiem białej) pozostają na swoich miejscach.