Aby zapewnić świadczenie usług na najwyższym poziomie nasz serwis www korzysta z plików cookies, które zapewniają prawidłowe działanie serwisu internetowego. Pliki cookies odpowiadają za działanie podstawowych funkcji serwisu www, a po uzyskaniu Twojej zgody, są przez nas wykorzystywane do obserwacji statystyk, analizy sposobów korzystania z serwisu internetowego oraz do celów marketingowych. Nasz serwis używa także plików cookies podmiotów trzecich poprzez wykorzystanie zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych. W celu zaakceptowania instalowania na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies powyższych kategorii kliknij przycisk “Zaakceptuj wszystko”. Możesz także wybrać ustawienia plików cookies poprzez wybranie przycisku “Zmień ustawienia”, dokonując wyboru jakie pliki cookies zostaną zainstalowane na Twoim urządzeniu końcowym. Wybierasz poszczególne opcje i zatwierdzasz je przyciskiem “Zapisz ustawienia”. Więcej informacji znajdziesz się w Polityce prywatności.

Są to pliki cookies zapewniające prawidłowe działanie strony www, dzięki nim serwis www może się prawidłowo wyświetlać na urządzeniu końcowym. Funkcjonalne pliki cookies są zawsze aktywne, można to zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pamiętaj dbamy o twoje dane

Gwarantujemy, że u nas jesteś bezpieczny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Fa-Bil S.C. Rafał Wójtowicz , Łukasz Świątkowski, 43-254 Krzyżowice, ul. Śląska 5

2. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych kwalifikowanych jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie wykonania pożądanej usługi.

 3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe: ● imię i nazwisko ● adres korespondencyjny ● numer telefonu ● adres poczty elektronicznej ● nazwa firmy – (jeśli dotyczy) ● numer NIP – (jeśli dotyczy) ● adres prowadzenia działalności gospodarczej – (jeśli dotyczy) ● wizerunek

4. Na terenie obiektu jest monitoring wizyjny, obejmujący wizerunek, prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe zostały pozyskane z formularza kontaktowego, podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, podczas spotkań i będą przetwarzane w celu: ● realizacji usług, w tym dla wykonania zawartej umowy i sprzedaży produktów, ● bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia, ● umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym obsługi zgłoszeń, ● bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia, ● marketingu bezpośredniego i promocji produktów i usług własnych, ● udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji, ● wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych, ● obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 RODO 5. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: ● osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy oraz nasi podwykonawcy, ● podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, ● podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom.

9. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz umowy i nie dłużej niż przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do: ● dostępu do treści przetwarzanych danych (art. 15 RODO), ● sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO), ● usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO), ● ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), ● przenoszenia przetwarzanych danych (art. 20 RODO), ● sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO), ● wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do PUODO (art. 77 RODO).

11. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych kwalifikowanych jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie wykonania pożądanej usługi.

12. Udostępnione nam dane są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszych Polityk i procedur związanych z poufnością, bezpieczeństwem i prywatnością.

13. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki prywatności lub Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc na adres e-mailowy: biuro@fa-bil.pl

 

Kategorie Wielofunkcyjnych Stołów Bilardowych

Każdy model przystosowany jest do tego aby komfortowo przy nim grać jak i spożywać posiłki