Aby zapewnić świadczenie usług na najwyższym poziomie nasz serwis www korzysta z plików cookies, które zapewniają prawidłowe działanie serwisu internetowego. Pliki cookies odpowiadają za działanie podstawowych funkcji serwisu www, a po uzyskaniu Twojej zgody, są przez nas wykorzystywane do obserwacji statystyk, analizy sposobów korzystania z serwisu internetowego oraz do celów marketingowych. Nasz serwis używa także plików cookies podmiotów trzecich poprzez wykorzystanie zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych. W celu zaakceptowania instalowania na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies powyższych kategorii kliknij przycisk “Zaakceptuj wszystko”. Możesz także wybrać ustawienia plików cookies poprzez wybranie przycisku “Zmień ustawienia”, dokonując wyboru jakie pliki cookies zostaną zainstalowane na Twoim urządzeniu końcowym. Wybierasz poszczególne opcje i zatwierdzasz je przyciskiem “Zapisz ustawienia”. Więcej informacji znajdziesz się w Polityce prywatności.

Są to pliki cookies zapewniające prawidłowe działanie strony www, dzięki nim serwis www może się prawidłowo wyświetlać na urządzeniu końcowym. Funkcjonalne pliki cookies są zawsze aktywne, można to zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

1. Frejm (Frame)

      Frejm w snookerze oznacza okres gry rozpoczynany pierwszym zagraniem, ze wszystkimi bilami ustawionymi zgodnie z zasadami podanymi w części 3 punkt 2, a kończony gdy nastąpi:
    * poddanie frejmu przez zawodnika podczas jego podejścia;
    * oznajmienie przez rozgrywającego o zakończeniu, kiedy na stole pozostała tylko bila czarna i jego przewaga punktowa wynosi więcej niż siedem punktów;
    * wbicie lub faul, gdy na stole pozostała tylko czarna bila;
    * ogłoszenie zakończenia przez sędziego na podstawie przepisów części 3 punkt 14c lub części 4 punkt 2. 

2. Mecz (Game)

Mecz składa się z uzgodnionej lub określonej liczby frejmów.

 

3. Rozgrywka (Match)

Rozgrywka składa się z uzgodnionej lub określonej liczby meczów.

 

4. Bile (Balls)

    * bila Biała jest bilą rozgrywającą (zwana również bilą białą);
    * 15 bil czerwonych i 6 bil kolorowych są bilami do rozgrywania. 

 

5. Rozgrywający (Striker)

Zawodnik na którego przypada kolejność gry lub który znajduje się w grze jest rozgrywającym i pozostaje nim aż do momentu, aż sędzia zadecyduje, że może on odejść od stołu po zakończeniu swojego podejścia.

 

6. Zagranie (Stroke)

    * Zagranie jest rozpoczęte, gdy rozgrywający uderzy białą bilę końcówką kija.
    * Zagranie jest prawidłowe, gdy nie zostanie naruszony żaden z przepisów gry.
    * Zagranie nie jest zakończone, dopóki jakakolwiek bila znajduje się w ruchu.
    * Zagranie może być bezpośrednie lub pośrednie, to znaczy:
    * zagranie jest bezpośrednie gdy bila biała trafia inną bilę bez wcześniejszego kontaktu z bandą;
    * zagranie jest pośrednie gdy bila biała ma jeden lub więcej kontaktów z bandą przed trafieniem bili rozgrywanej. 

 

7. Wbicie (Pot)

Wbicie ma miejsce wtedy, gdy bila do rozgrywania, po kontakcie z inną bilą i bez naruszenia niniejszych przepisów, wpadnie do kieszeni

 

8. Break (Break)

Break jest sumą punktów uzyskanych w prawidłowych wbiciach, wykonanych przez zawodnika w jednym podejściu podczas frejmu.

 

9. Pozycja "biała w ręce" (In-hand)

    * Bila biała (rozgrywająca znajduje się w pozycji w ręce:
          o przed rozpoczęciem każdego frejmu;
          o kiedy wpadnie do kieszeni;
          o kiedy zostanie wybita poza stół. 
    * Bila biała pozostaje w pozycji w ręce do chwili:
          o prawidłowego zagrania jej z tej pozycji lub
          o popełnienia faulu w momencie, gdy biała znajduje się na polu gry. 
    * Rozgrywający jest w pozycji w ręce, gdy bila biała znajduje się w pozycji na ręce. 

 

10. Bila w grze (Ball in Play)

    * Bila biała jest w grze, jeżeli nie jest w pozycji na ręce.
    * Bile do rozgrywania są w grze od rozpoczęcia frejmu do chwili wpadnięcia do kieszeni lub wybicia poza stół.
    * Bile kolorowe są znów w grze po ich ponownym ustawieniu na punktach wyznaczonych. 

 

11. Bila w rozgrywana (Ball on)

Jakakolwiek bila, która może być, bez naruszenia przepisów, trafiona pierwszym uderzeniem przez bilę białą (rozgrywająca) lub nie może być tak trafiona, ale może być wbita do kieszeni, nazywana jest bilą rozgrywaną.

 

12. Bila deklarowana (Nominated Ball)

    * Bila deklarowana to jedna z bil do rozgrywania, którą rozgrywający wskazuje sędziemu jako zamierzona do trafienia pierwszym uderzeniem bili białej.
    * Na życzenie sędziego rozgrywający musi zadeklarować, którą bilę zamierza trafić pierwszym uderzeniem. 

 

13. Wolna bila (Free Ball)

Wolna bila jest bilą, którą rozgrywający deklaruje jako bilę rozgrywaną, kiedy znajduje sięw pozycji snooker po faulu przeciwnika (por. część 3 punkt 10).

 

14. Wybicie poza stół (Forced Off the Table)

Bila jest wybita poza stół, jeżeli ostatecznie nieruchomieje poza polem gry lub kieszenią, albo jeżeli jest wzięta przez rozgrywającego gdy znajduje się w grze, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w części 3 punkt 14h.

 

15. Faul (Foul)

Faulem jest każde naruszenie niniejszych przepisów.

 

16. Pozycja Snooker (Snookered)

      Bila biała jest w pozycji snooker, jeżeli bezpośrednie trafienie w linii prostej każdej z bil rozgrywanych jest całkowicie lub częściowo blokowane przez bilę lub bile nierozgrywane. Jeśli jedna lub więcej bil rozgrywanych może być trafiona w obu punktach skrajnych bez przesłaniania w linii prostej przez bilę nierozgrywaną, nie ma pozycji snooker.
    * Jeżeli bila biała jest w pozycji na ręce, to w pozycji snooker może być tylko wtedy, gdy bila rozgrywana jest przesłaniana po wzięciu pod uwagę wszystkich możliwych położeń bili białej, tj. Strefy "D" wraz z liniami ograniczającymi.
    * Jeżeli bila rozgrywana jest przesłaniana przez więcej niż jedna bilę nierozgrywaną, to:
          o bila najbliższa bili białej jest uznana za bilę efektywnie wymuszającą pozycję snooker, ale
          o jeżeli jest w takiej samej odległości więcej bil przesłaniających, wszystkie te bile uznawane są za efektywnie wymuszajace pozycję snooker.
    * Jeżeli bilami rozgrywanymi są bile czerwone i biała jest blokowana do różnych Czerwonych przez różne bile nierozgrywane, wówczas nie ma bili efektywnie wymuszającej pozycję snooker.
    * Rozgrywający jest w pozycji snooker, kiedy bila biała jest w pozycji snooker.
    * Pozycja snooker nie może być wymuszona przez bandę. Jeżeli narożnik czoła bandy przesłania bilę wcześniej niż bila nierozgrywana, biała nie znajduje się w pozycji snooker. 

 

17. Punkt zajęty (Spot Occupied)

Punkt wyznaczony uważany jest za zajęty, jeżeli bila nie może być na nim ustawiona bez dotknięcia innej bili.

 

18. Pchnięcie (Push Stroke)

      Pchnięcie ma miejsce jeżeli końcówka kija pozostaje w kontakcie z bilą białą
    * kiedy bila biała wykonuje już ruch do przodu, lub
    * kiedy bila biała ma kontakt z inną bilą. Wyjątkiem jest przypadek, gdy bila biała i inna bila niemal się stykają, a biała trafia tę bilę pod bardzo małym kątem. 

 

19. Przeskok (Jump Shot)

      Przeskok ma miejsce, jeżeli bila biała przechodzi nad dowolną częścią innej bili, dotykając jej lub nie, z wyjątkiem przypadków, gdy:
    * bila biała najpierw uderza bilę do rozgrywania, a następnieprzeskakuje nad inną;
    * bila biała podskakuje i uderza bilę do rozgrywania, ale nie spada po przeciwnej stronie;
    * bila biała po prawidłowym uderzeniu bili do rozgrywania przeskakuje nad nią po odbiciu się od bandy lub innej bili. 

 

20. Chybienie (Miss)

Chybienie ma miejsce wtedy, gdy bila biała nie osiągnie kontaktu z bilą rozgrywaną jako pierwszą i sędzia uzna, że rozgrywający nie wykorzystał dostatecznie swoich możliwości trafienia bili rozgrywanej.