You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Zasady gry w bilard - 8 bil (ósemka) 

1. Cel gry

Ósemka jest grą deklarowaną, rozgrywaną przy użyciu bili białej i 15 kolorowych bil ponumerowanych. Kolorowe bile 

składają się z dwóch grup, przy czym jeden z zawodników rozgrywa bile z numerami 1 - 7 (bile całe), drugi zawodnik bile z 

numerami 9 - 15 (tzw. połówki). Zawodnik, który zgodnie z numerami wbije do luz wszystkie bile swojej grupy a na końcu, 

w oddzielnym uderzeniu, prawidłowo wbije bile z numerem 8, wygrywa partie. 

2. Deklarowanie

Nie jest wymagane deklarowanie bil i łuz jasno wynikających z sytuacji na stole. W momencie posiadanie jakichkolwiek 

wątpliwości przeciwnik może prosić o zadeklarowanie bili i luzy. Zagrania od band i uderzenia kombinowane nie są 

traktowane za oczywiste. W takich przypadkach musi być zadeklarowana, bila oraz łuza. Przy deklarowaniu uderzenia nie 

jest konieczne deklarowanie szczegółów takich, jak liczba odbić od band, liczba karamboli itp.
Bile, wbite do luz z faulem, nie są z nich wyciągane, niezależnie od tego, do której grupy nalezą. Uderzenie otwierające nie 

jest deklarowane. Zawodnik otwierający grę może kontynuować podejście tylko wtedy, gdy wbije do łuzy przynajmniej 

jedną bile kolorową.  

3. Ustawienie bil

Bile muszą być ustawione przy pomocy trójkąta w górnej części stołu, z zastrzeżeniem, iż bila z numerem 8 musi znajdować 

się w środku trójkąta. Bila wierzchołkowa trójkąta musi znajdować się w punkcie głównym stołu, natomiast 2 kolejnych 

wierzchołków trójkąta muszą należeć do różnych grup.

4. Zmiana otwierającego

Zawodnik, który wygrał rozgrywkę o rozbicie, podejmuje decyzję o tym, kto wykona uderzenie otwierające. W grach 

indywidualnych zawodnicy otwierają kolejne partie na przemian.. 

5. Faule przy skokach i uderzeniach kijem trzymanym pionowo

Przy stosowaniu reguły " faul tylko na białej ", gdy mecz nie jest sędziowany, zawodnik powinien wiedzieć, że faul następuje 

wówczas, gdy przy uderzeniu mającym spowodować skok bili, jej ruch po luku lub przy uderzeniu kijem trzymanym 

pionowo poruszy się bila nierozgrywana, nad którą lub obok, której miało zostać przeprowadzone zagranie, bez względu na 

to, czy poruszona została dłonią, kijem, podpórką czy w skutek pchniecia. 

6. Prawidłowe uderzenie otwierające (definicja)

By wykonać prawidłowe uderzenie otwierające, zawodnik otwierający musi, grając z pozycji "biała z bazy ", albo wbić do 

łuzy przynajmniej jedną bile kolorową bądź doprowadzić do bandy przynajmniej cztery bile kolorowe. Jeśli tego nie 

wykona, ogłaszany jest faul i zawodnik wychodzący może albo zaakceptować pozycje bil na stole i kontynuować grę lub 

zażądać ponownego ustawienia bil w trójkącie i zadecydować, który z zawodników ma wykonać uderzenie otwierające. 

7. Biała opuszcza pole gry przy prawidłowym uderzeniu otwierającym

Jeśli zawodnik przy prawidłowym uderzeniu otwierającym wybija białą poza pole gry to są możliwe 3 wyjścia:
- bile wbite do luz pozostają w nich ( wyjątek stanowi bila z numerem 8), 
- zawodnikowi otwierającemu przyznawany jest faul i…
- stół jest otwarty. 
Jeżeli zawodnik wchodzący do gry poprawia położenie białej na bazę, wówczas nie może grac bezpośrednio żadnej bili 

kolorowej znajdującej się na bazie, z wyjątkiem gdy biała najpierw opuści bazę, a potem powróci na nią, uderzając 

znajdującą się tam bile. 

8. Kolorowa wyskakuje poza stół przy uderzeniu otwierającym

Gdy zawodnik otwierający podczas uderzenia otwierającego wybije bile kolorową poza pole gry, ogłaszany jest faul i 

przeciwnik może albo zaakceptować położenie bil na stole i kontynuować grę albo poprawić położenie białej na bazę. 

9. Bila z numerem 8 opuszcza pole gry przy uderzeniu otwierającym

Jeśli podczas uderzenia otwierającego bila z numerem 8 zostanie wbita do luzy, wówczas zawodnik otwierający może 

zażądać ponownego rozstawienia bil w trójkącie lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i samemu 

kontynuować grę.
Jeśli podczas uderzenia otwierającego zarówno bila biała jak i z numerem 8 zostaną wybite poza stół, przeciwnik może 

zażądać albo ponownego ustawienia trójkąta albo ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i kontynuować grę z 

pozycji "biała z bazy ". 

10. Stół otwarty ( definicja )

Stół jest otwarty, jeśli grupy bil (całe i „połówki”) nie są jeszcze przyporządkowane zawodnikom. Przy otwartym stole 

możliwe jest wbijanie bili całej poprzez bile z paskiem i odwrotnie. 
Bezpośrednio po uderzeniu otwierającym stół jest zawsze otwarty. Gdy stół jest otwarty, dozwolone jest wbicie 

zadeklarowanej bili całej lub bili z paskiem za pośrednictwem bili całej, bili z paskiem lub bili z numerem 8. Jeśli przy 

otwartym stole bila z numerem 8 jest zagrywana jako pierwsza, żadna bila cała ani bila z paskiem nie jest zaliczona na konto 

zawodnika zagrywającego. W takiej sytuacji zawodnik kończy swoje podejście i odchodzi od stołu. Wszystkie wbite bile 

pozostają w luzach. Zawodnik wchodzący do gry może wówczas zadeklarować dowolną bile, mając wciąż stół otwarty. Przy 

otwartym stole wszystkie nieprawidłowo wbite bile nie są wyciągane z łuz. 

11. Wybór grupy bil

Wybór grupy bil nigdy nie zostaje określony przy uderzeniu otwierającym, bez względu na to, czy wbite są bile jednej, czy 

obu grup. Stół jest zawsze otwarty bezpośrednio po uderzeniu otwierającym. Grupa bil zostaje przyporządkowana 

określonemu zawodnikowi, gdy ten prawidłowo wbije zadeklarowaną bile po uderzeniu otwierającym. 

12. Prawidłowe uderzenie ( definicja )

Przy wszystkich uderzeniach, wyłączając uderzenie otwierające oraz to gdy stół jest otwarty, zawodnik musi najpierw trafić 

bile swojej grupy a następnie albo wbić bilę kolorową bądź białą lub dowolną kolorową bile doprowadzić do bandy. 
Dozwolone jest granie na własną bilę przez bandę, jednak po zetknięciu białej z kolorową albo bila kolorowa musi zostać 

wbita do luzy albo biała lub kolorowa musi dojść do bandy. 

13. Gra bezpieczna

Jeśli zawodnik po wbiciu własnej bili chce ze względów taktycznych odejść od stołu i zakończyć swoje podejście wówczas 

przed uderzeniem musi zgłosić grę bezpieczną (grę na odstawną). Gra bezpieczna jest traktowana jako uderzenie 

prawidłowe. Jeśli zawodnik podczas uderzenia bezpiecznego chce wbić bile, musi przed uderzeniem zadeklarować swojemu 

przeciwnikowi grę bezpieczną. Jeśli tego nie zrobi i wbije własną bile, musi kontynuować podejście. Wszystkie bile, wbite 

podczas gry bezpiecznej, pozostają w luzach. 

14. Punktacja

Zawodnik dopóty kontynuuje swoje podejście, dopóki nie powiedzie mu się próba wbicia zadeklarowanej bili swojej grupy w 

prawidłowym uderzeniu. W momencie wbicia wszystkich bil swojej grupy zawodnik może grać bilę z numerem 8. 

15. Kary po faulu

Przeciwnikowi przysługuje możliwość poprawienia pozycji białej bili na całym stole, nie ma konieczności gry z bazy z 

wyjątkiem faulu w uderzeniu otwierającym. Zasada ta przeciwdziała graniu celowych fauli, mogących utrudnić grę 

przeciwnikowi. Przy poprawianiu pozycji białej na całym stole zawodnik może ustawiać białą bile dłonią lub dowolną częścią 

kija, w dowolnym punkcie stołu, w razie potrzeby więcej niż raz. Jeśli biała jest juz ustawiona w pozycji do gry, każde jej 

dotkniecie, które nie jest prawidłowym uderzeniem, uznawane jest jako faul. 

16. Uderzenia kombinowane

Uderzenia kombinowane są dozwolone, jednak bila z numerem 8 nie może być grana jako pierwsza. Wyjątkiem jest 

zagranie przy otwartym stole. 

17. Nieprawidłowo wbite bile

Bila jest wbita nieprawidłowo wtedy, wówczas gdy:
- w trakcje uderzenia popełniony zostanie faul albo 
- nie zostanie zrealizowana deklaracja bili i luzy 
- przed uderzeniem zadeklarowano grę bezpieczną. 
Nieprawidłowo wbite bile nie są wyciągane z łuz.. 

18. Bile kolorowe wybite poza stół

Jeśli bila kolorowa zostanie wybita poza pole gry, jest to traktowane jako faul i podejście zawodnika kończy się. Jeśli ze stołu 

zostanie wybita bila z numerem 8, partia jest przegrana. Wszystkie wybite ze stołu bile ustawiane są ponownie na linii 

powrotów, zgodnie z kolejnością ich numerów. 

19. Zagrywanie bili z numerem 8

Kiedy zagrywana jest bila z numerem 8, popełnienie faulu lub wbicie białej nie oznacza przegrania partii, za wyjątkiem gdy 

bila z numerem 8 wpadnie do dowolnej luzy lub zostanie wybita poza pole gry. Zawodnik wchodzący do gry ma prawo 

poprawienia pozycji białej na całym stole. 

20. Przegranie partii

Zawodnik przegrywa partie, jeśli zajdzie jeden z wymienionych przypadków: 
- popełni faul w uderzeniu, w którym wbił bile z numerem 8 za wyjątkiem wbicia bili z numerem 8 przy uderzeniu 

otwierającym ) 
- bile z numerem 8 wbije w jednym uderzeniu z ostatnią bilą kolorową
- bile z numerem 8 wybije poza pole gry
- bile z numerem 8 wbije do innej luzy niż deklarowana.
- bije bile z numerem 8, wcześniej niż uzyska prawo do jej zagrywania.

21. Sytuacja patowa

Jeśli po trzech kolejno po sobie następujących uderzeniach obu zawodników (łącznie po sześciu uderzeniach ) wydaje się być 

pewne, ze żaden z zawodników nie podejmuje poważnej próby wygrania partii partie rozpoczyna się od początku, przy 

czym rozpoczyna zawodnik, który zaczynał przerwaną partie. 

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule pt. Bilard 8 - podstawowe zasady gry w ósemkę

Zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie

kiedy mamy się z Tobą skontaktować?
* pola wyamagne